Thành viên nghiên cứu

Vũ Thị Phương Lê
Lê Thị Sao Chi
Nguyễn Như An
Nguyễn Thị Hương
Biện Thị Quỳnh Nga
Mai Thị Thanh Nga
Hồ Thị Vân Anh