Lịch đăng ký làm việc của cộng tác viên tại TT NCKNST

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan

 

Thứ/

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Thanh Nga  

Hương,  Lê,

Thanh Nga


Hương,

Quỳnh Nga

Sao Chi

Hương, Lê,

Thanh Nga,

Sao Chi

Lê, Vân Anh,

Quỳnh Nga, 

Thanh Nga

Chiều

Hương

Hương

Hương

14:00
Báo cáo kết quả viết bài đăng tạp chí quốc tế của TS Mai Thị Thanh Nga, TS. Vũ Thị Phương Lê, TS. Biện Thị Quỳnh Nga và TS. Nguyễn Như An

(Vui lòng đăng ký thay đổi trước 10h thứ Hai hàng tuần)