Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo

Center for Research - Entrepreneurship Innovation (CREI)

Thành lập: 4/2017

Trung tâm Nghiên cứu -Khởi nghiệp sáng tạo là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng và phát huy tiềm lực khoa học công nghệ (KH&CN) của Nhà trường; tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi cho cán bộ, giảng viên và người học; tổ chức, hỗ trợ các dịch vụ trong hoạt động nghiên cứu - khởi nghiệp sáng tạo và triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN. Trung tâm Nghiên cứu -Khởi nghiệp sáng tạo chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Ban giám đốc gồm:

1. Bùi Văn Dũng, PGS.TS, Đảng uỷ viên, Giám đốc.

2. Nguyễn Thành Quang, PGS, TS, Phó giám đốc.

3. Phan Lê Na, GVC, TS, Phó giám đốc.