PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

1. PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Giám đốc Trung tâm:

- Phụ trách công tác: Chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đối ngoại, phân công lao động, chịu trách nhiệm chính về nội dung trang subwebsite của Trung tâm;

- Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Trung tâm;

- Phụ trách công tác về cơ sở vật chất;

- Tổ chức cho cán bộ, giảng viên và người học đăng ký các nhiệm vụ nghiên cứu, khởi nghiệp và sáng tạo về các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và nhân văn; 

- Trong thời gian trực ban giám đốc theo dõi, kiểm tra, quản lý các hoạt động hỗ trợ cho các cộng tác viên.

 

2. TS. Phan Lê Na – Phó Giám đốc Trung tâm:

- Phụ trách công tác đăng ký, triển khai và nghiệm thu hợp đồng nghiên cứu;

- Phụ trách quản lý nhóm cộng tác viên;

- Tư vấn và giới thiệu các thông tin về các tạp chí thuộc danh mục ISI và Scopus cho nghiên cứu viên khối ngành khoa học xã hội và nhân văn tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học;

- Lưu giữ các văn bản, quy định, quy chế, hợp đồng nghiên cứu bằng các văn bản cứng và file;

- Quản trị trang subwebsite của Trung tâm;

- Tổ chức cho cán bộ, giảng viên và người học đăng ký các nhiệm vụ nghiên cứu, khởi nghiệp và sáng tạo về các lĩnh vực thuộc khoa học kỹ thuật và công nghệ; 

- Trong thời gian trực ban giám đốc, theo dõi, kiểm tra, quản lý các hoạt động hỗ trợ cho các cộng tác viên.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi có yêu cầu phân công của Giám đốc Trung tâm.

 

3. PGS.TS. Nguyễn Thành Quang – Phó Giám đốc Trung tâm:

- Tư vấn và giới thiệu các thông tin về các tạp chí thuộc danh mục ISI và Scopus cho cán bộ, giảng viên và người học tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học;

- Tổ chức cho cán bộ, giảng viên và người học đăng ký các nhiệm vụ nghiên cứu, khởi nghiệp và sáng tạo về các lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục;

- Trong thời gian trực ban giám đốc theo dõi, kiểm tra, quản lý các hoạt động hỗ trợ cho các cộng tác viên;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi có yêu cầu phân công của Giám đốc Trung tâm.