LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/10/2018 Trực TT: đ/c Na + đ/c Chung; Chiều đ/c  Dũng  + đ/c Thuận

09:30

Giao ban công tác TT

đ/c Bùi Văn Dũng - GĐ

Cán bộ TT

VP TT NC- KNST

16:00

Giao ban nhóm Phát triển chương trình CDIO

đ/c Nguyễn Xuân Bình

Nhóm  Phát triển chương trình CDIO

TT NC- KNST

19:30

Chương trình giao lưu với TS. Lê Thống Nhất “Sinh viên làm gì để khởi nghiệp”

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Theo Thông tri triệu tập của BTV Đoàn trường

Hội trường

Thứ Ba, ngày 09/10/2018 Trực TT: đ/c Bình + đ/c Hiếu + đ/c Vinh; Chiều đ/c Na + đ/c Yến

08:00

Diễn đàn “Câu chuyện đi làm và khởi nghiệp của sinh viên”

Trung tâm DV,HTSV&QHDN,

Theo công văn số 1125/ĐHV-HTSVQHDN ngày 3 tháng 10 năm 2018

 Hội trường

Thứ Tư, ngày 10/10/2018 Trực TT: đ/c Dũng + đ/c Thắng + đ/c K.Chi; Chiều đ/c Dũng + đ/c Dung +đ/c Đ.Anh

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 11/10/2018 Trực TT: Sáng đ/c Dũng + đ/c Hà + K.Chi; Chiều đ/c Dũng + đ/c Yến + đ/c Đ.Anh

15:00

Triển khai kế hoạch nghiên cứu với các Cộng tác viên năm 2018

 Ban giám đốc TT NC- KNST

Ban giám đốc TT NC- KNST, Nhóm CTV.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

16:00

Trao đổi về hợp đồng nghiên cứu của các Cộng tác viên năm 2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban giám hiệu, Ban giám đốc TT NC- KNST, Trưởng phòng TCCB, Trưởng phòng KH& HTQT, Nhóm CTV.

Thứ Sáu, ngày 12/10/2018 Trực TT: Sáng đ/c Na +đ/c Hào + đ/c V.Anh; Chiều đ/c Bình + đ/c Quỳnh + đ/c Trâm; 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày  13/10/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 14/10/2018