Lịch đăng ký làm việc của cộng tác viên tại TT NCKNST

(Từ 18/12/2017 -24/12/2017)

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan

 

Thứ/

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Lê, An,

Vân Anh,

Quỳnh Nga,  Thanh Nga

Hương,  Lê,

Vân Anh,

Quỳnh Nga,

Thanh Nga

Hương,

Vân Anh,

An,

Quỳnh Nga

Sao Chi,

Thanh Nga

Hương, Lê,

Vân Anh,

Quỳnh Nga,

Thanh Nga,

Sao Chi

Lê, Vân Anh,

Quỳnh Nga, Thanh Nga

Chiều

Lê, An

Hương, An

An,

Sao Chi

Hương,

Sao Chi

Sao Chi

(Vui lòng đăng ký thay đổi trước 10h thứ Hai hàng tuần)