(Từ 25/12/2017 -31/12/2017)

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan

 

Thứ/

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Lê,

Quỳnh Nga,  Thanh Nga

Hương,  Lê,

Vân Anh,

Thanh NgaHương,

Vân Anh,

An,

Quỳnh Nga

Sao Chi

Hương, Lê,

Vân Anh,

Quỳnh Nga,

Thanh Nga,

Sao Chi

Lê, Vân Anh,

Quỳnh Nga,Thanh Nga

Chiều

Hương, An

An,

Sao Chi

Hương,

Sao Chi

Sao Chi,  Hương

(Vui lòng đăng ký thay đổi trước 10h thứ Hai hàng tuần)