Lịch đăng ký làm việc của cộng tác viên tại TT NCKNST

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018)

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan

 

Thứ/

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Lê, An,

Vân Anh,

Quỳnh Nga, 

Thanh Nga  

Hương,  Lê,

Vân Anh,

Quỳnh Nga,

Thanh Nga


Hương,

Vân Anh,

Quỳnh Nga

Sao Chi

Hương, Lê,

Vân Anh,

Quỳnh Nga,

Thanh Nga,

Sao Chi

Lê, Vân Anh,

Quỳnh Nga, 

Thanh Nga

Chiều

Lê, An

Hương, An,

Sao Chi

Hương, An,

Sao Chi

Hương

Hương,  Sao Chi

(Vui lòng đăng ký thay đổi trước 10h thứ Hai hàng tuần)