Lịch đăng ký làm việc của cộng tác viên tại TT NCKNST

Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan

 

Thứ/

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Thanh Nga  

Hương,  Lê,

Vân Anh,

Quỳnh Nga,

Thanh Nga

 

 

Chiều

Hương, An,

Sao Chi

Hương, An,

Sao Chi

Hương

Hương,  

Sao Chi

(Vui lòng đăng ký thay đổi trước 10h thứ Hai hàng tuần)