Lịch làm việc của cộng tác viên tại TT NCKNST

(Từ 05/02/2018 -12/02/2018)

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan

Thứ/

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Sao Chi,

Hương

Hương, 

Vân Anh,

Sao Chi

An

Quỳnh Nga

Vân Anh

Hương, Lê,

Vân Anh,

Quỳnh Nga,

Thanh Nga

Hương,
Thanh Nga


Chiều

Lê,

Hương

 

Sao Chi

An,

Hương, Lê,

Vân Anh,

Quỳnh Nga,

Thanh Nga,

Sao Chi

Hương,

Vân Anh,

Sao Chi

(Vui lòng đăng ký thay đổi trước 10h thứ Hai hàng tuần)