Lịch làm việc của nhóm CTV KHCN tuần 6

Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan

Thứ/

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Giác

V.Anh,

Trâm

Yến,

Vinh

V.Anh,

Trâm,

Khánh Chi


Khánh Chi,

Giác,

Dung

V.Anh,

Vinh

Chiều

Khánh Chi,

V.Anh,

Vinh

Đức Anh,

Yến,

Giác

Yến,

Đức Anh

 

Đức Anh,

Dung

Trâm,

Dung