Lịch làm việc của nhóm NCV Phát triển chương trình CDIO tuần 4

(Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018)

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan

 

Thứ/
Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

đ/c Bình, Chung, Nhị, Vĩnh

Chung, Hiếu,
Dũng, Hào, Vĩnh

Thuận,
Thắng,
Sang

Hùng, Hào,
Quỳnh

Chiều

đ/c Bình, Hiếu,Hương, Sang, Thuận, Nhị

Hùng,
Dũng, Yến

Thắng, Dung , Hà

 

Hương, Quỳnh, Dung