Lịch làm việc của nhóm NCV Phát triển chương trình CDIO tuần 5

(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan

 

Thứ/
Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

đ/c Bình, Chung, Nhị, Vĩnh

Chung, Hiếu,
Dũng, Hào, Vĩnh

Thuận,
Thắng,
Sang

Hùng,

Quỳnh

Chiều

đ/c Bình, Hiếu, Hương, Sang, Dung, Hào, Thuận, Nhị

Hùng,
Dũng,

Yến

Thắng, 

 

Hương, Quỳnh,

Dung