Lịch làm việc của nhóm NCV Phát triển chương trình CDIO tuần 6

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan

 

Thứ/
Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

đ/c Bình,
Chung,
Vĩnh

Chung,
Hiếu
Dũng,
Vĩnh

Thuận,
Thắng,
SangHà,

Nhị

Hùng,
Hào,
Quỳnh

Chiều

đ/c Bình,
Hiếu,
Hương,
Sang, Thuận,  Nhi
Yến, Dung, Hào

Hùng
Dũng,
Yến

Thắng

Nhị,

Hương,
Quỳnh
Dung