I. MỤC ĐÍCH

- Tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa những người làm công tác giảng dạy về Vật lí (và các môn khoa học tự nhiên) ở các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, thuộc các bậc đào tạo trong cả nước;

- Trình bày những kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn, những kinh nghiệm trong dạy học và đào tạo giáo viên Vật lí, quản lí giáo dục, xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa về Vật lí và Khoa học tự nhiên trong chương trình giáo dục phổ thông mới;

- Định hướng dạy học và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên môn Vật lí/môn Khoa học tự nhiên nhằm phát triển năng lực của người học, đáp ứng mục tiêu của chương trình phổ thông mới.

II. CHỦ ĐỀ HỘI NGHỊ

1. Dạy học Vật lí ở phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm:

- Vị trí, vai trò của Vật lí ở các cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới;

- Năng lực trong dạy học Vật lí và việc dạy học Vật lí theo hướng phát triển năng lực học sinh (gồm nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học hiện đại; xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm; kiểm tra, đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin…);

- Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa ở trường phổ thông;

- Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục STEM trong dạy học Vật lí.

2. Dạy học Vật lí ở các trường đại học

- Đào tạo giáo viên Vật lí ở các trường đại học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới;

- Bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên Vật lí đáp ứng dạy học theo chương trình mới;

- Dạy và học Vật lí ở các khoa Vật lí, các trường đại học khoa học và đại học kĩ thuật trong thời kì công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu kiểm định, đánh giá các trường đại học theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: ngày 26 và 27/05/2018 (thứ Bảy, Chủ nhật)

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

          Số 459, Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết xin xem ở tệp đính kèm.

Trân trọng./.

Các tập tin đính kèm: (HT VL_TB1.pdf); (BTC.pdf);

http://conf.ued.udn.vn/