Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian, địa điểm:

            - Từ 14 giờ 30', ngày 12 tháng 03 năm 2019 (chiều thứ Ba);

            - Tại Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh.

Thành phần tham dự:

            - Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường;

            - Ban chấp hành Công đoàn trường; Trưởng các đơn vị: Phòng KH&HTQT, NXB;

            - Ban Giám đốc, các cộng tác viên Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo năm 2017 và 2018;

            - Ban lãnh đạo, nữ cán bộ giảng viên các Khoa/Viện: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Sư phạm Xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Giáo dục, Khoa Kinh tế, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Khoa Luật, Viện Công nghệ và Hóa sinh môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Xây dựng, Khoa Giáo dục Thể chất;

- Các cán bộ quan tâm.

Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo kính mời các thầy cô và các bạn quan tâm tham gia chương trình giao lưu.

TT NC-KNST