Toàn văn Quyết định được đăng tải trong trên trang Web của Quỹ, mục "Văn bản pháp Quy", Quý vị có thể tải về tại đây.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28/8/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc công bố Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2015.

Tác giả bài viết: HoaNQ

Nguồn tin: nafosted