Kế hoạch thực hiện Chương trình tài trợ theo thời hạn nộp hồ sơ mới như sau:

Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/11/2017 đến 17h00 ngày 05/1/2018
Đánh giá xét chọn: tháng 1-4/2018
Công bố kết quả xét chọn: tháng 5/2018
Thẩm định hồ sơ và phê duyệt kinh phí: tháng 5-7/2018
Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 8/2018

Xin kính báo để các nhà khoa học được biết và bổ sung/hoàn thiện hồ sơ để nộp tới Cơ quan điều hành Quỹ theo thời hạn mới.

Tác giả bài viết: HuyenTT

Nguồn tin: nafosted