Đề án có mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhật, với tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong năm 2018 Đề án 844 sẽ tài trợ cho các tổ chức trung gian có các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp theo 3 hợp phần chính:

* Nghiên cứu, kiến nghị và xây dựng các cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

* Đào tạo, ươm tạo cho các đối tượng hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

* Truyền thông và liên kết các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Văn phòng Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Gọi tắt là Văn phòng Đề án 844) là đơn vị chuyên môn giúp việc cho Ban Điều hành Đề án trong các hoạt động triển khai, địa chỉ làm việc tại P402 trụ sở Bộ KHCN, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

most.gov.vn