Tới dự có TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, TS. Hắc Xuân Cảnh – Phó Trưởng khoa Lịch sử, TS. Nguyễn Xuân Bình – Trưởng nhóm nghiên cứu CDIO và đông đủ các thành viên của nhóm. TS. Mai Văn Chung đã trình bày cơ sở phân khai tỉ lệ đánh giá chuyên cần, điểm hồ sơ học tập sinh viên, điểm giữa kỳ và điểm kết thúc học phần. Các ý kiến thảo luận, trao đổi sôi nổi, có tinh thần xây dựng cao. Seminar là một phần quan trọng trong hoạt động của nhóm nghiên cứu xây dựng lý luận và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, không chỉ giúp chính các nghiên cứu viên thống nhất được các vấn đề, mà còn là dịp để các cán bộ ở các phòng, ban, khoa, viện phối hợp trao đổi để đưa ra các kết quả nghiên cứu hiệu quả.Tin, ảnh: Thanh Hiếu- TT NC KNST