Có 4 tham luận được trình bày, nội dung liên quan trực tiếp tới quá trình thực hiện CDIO. Cụ thể là: Tham luận về Xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và ma trận đối ứng chuẩn đầu ra – chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên – môi trường; Tham luận về Phân tích bảng mô tả mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra môn học với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; cách thực hiện thiết kế đề cương chi tiết học phần; Slice tóm tắt bài giảng; Tham luận về Thiết kế đặc tả ma trận câu hỏi thi của học phần; Cách thức thiết kế hệ thống câu hỏi thi và tiêu chí đánh giá; Tham luận về Tổ chức dạy học đại học theo tiếp cận CDIO.

Phần thảo luận diễn ra sổi nổi với các ý kiến góp ý của các cán bộ khoa Địa lý – Quản lý tài nguyên và của nhóm nghiên cứu phát triển lý luận CDIO của nhà trường.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Đinh Xuân Khoa ghi nhận những nỗ lực mà khoa Địa lý – Quản lý tài nguyên đã đạt được trong quá trình thực hiện CDIO thời gian qua, đồng thời, đề nghị khoa cố gắng hơn nữa trong những sản phẩm CDIO sắp tới.


PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh – Trưởng khoa Địa lý – Quản lý tài nguyên tiếp thu các ý kiến góp ý, đưa ra một số đề xuất để tiếp tục hoàn thiện việc tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tin: Nhóm nghiên cứu CDIO - TT NC KNST